PRIVACYVERKLARING

Irina Beautysalon, gevestigd op Uddelerveen 44, 3888 MN in Uddel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Irina Beautysalon

Uddelerveen 44
3888 MN in Uddel.

Telefoonnummer: 06 – 5921 0887
Url: IrinaBeautysalon.NL
Facebook: https://www.facebook.com/IrinaCosmeticsUddel/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Irina Beautysalon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Irina Beautysalon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Irina Beautysalon verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Irina Beautysalon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Irina Beautysalon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Irina Beautysalon) tussen zit. Irina Beautysalon gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Facebook, voor het aanbieden van diensten en het plaatsen van foto’s van behandelingen na uitdrukkelijk mondeling akkoord van betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Irina Beautysalon bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Bij beëindiging van de verwerkersovereenkomst zal de persoonsgegevens onherroepelijk vernietigd of verwijderd worden. Delen van persoonsgegevens met derden Irina Beautysalon verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Irina Beautysalon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Irina Beautysalon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar irinabeautysalon@hotmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Irina Beautysalon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Irina Beautysalon neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met irinabeautysalon@hotmail.com